Stall Lurudden

 

Lissy 1984-2009, e Happy Day 650, ue Obelisk 394